Finanční správa posílila nástroje pro odhalování krácení daní navazujících na propuštění zboží do celního režimu 42.

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dat, která se vztahují k propuštění zboží do celního režimu 42 na území jiných členských států EU, kdy deklarovaným místem spotřeby byla Česká republika.

Finanční správa na základě této analýzy zjistila, že některé subjekty nevykazovaly propuštěné zboží řádně ve svých daňových přiznáních. Z tohoto důvodu učinila kroky, kdy v případě, že u zboží propuštěného do celního režimu 42 v jiném členském státě EU, kdy je deklarovaným státem spotřeby Česká republika, vzniká tak daňovému subjektu povinnost vykázat toto zboží v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jako pořízení z jiného členského státu. Stejné podmínky platí i v případě pořízení zboží v rámci EU, kdy vzniká nárok na uplatnění odpočtu daně.

Celní režim 42 je nejčastěji používaný režim při dovozu zboží ze třetích zemí. Umožňuje daňovým subjektům osvobození od DPH v případě, že dovoz zboží je uskutečněn ze třetích zemí a přepravuje se, mezi členskými státy.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/fs-posilila-nastroje-pro-odhalovani-kraceni-dani

Zdroj: Finanční správa.cz